Skip to main content
Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
14571332-2-42
 1. Hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez:

 

Alulírott …………………………………………….. (lakcím: ……………………………) ezúton nyilatkozom, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy Tamás Melinda egyéni vállalkozó (1139 Budapest, Petneházy u. 33. 6. em. 27. a., Nyilvántartási szám: 50349537, Asz.: 67516715-1-41) a következő személyes adataimat a szükséges mértékben, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendeletében írt elvek és szabályok figyelembevételével kezelje:

 

 • vezetéknév, keresztnév:
 • képmás.

 

Tudomásul veszem, hogy az adatkezelő az adatkezelésre jelen hozzájárulásom visszavonásáig jogosult. A hozzájárulás visszavonását követően az adatkezelő haladéktalanul törli személyes adataimat.

Jelen nyilatkozatom alapján az adatkezelő, az általa üzemeltetett szalonban elérhető szolgáltatások bemutatása, népszerűsítése céljából, weboldalain, közösségi oldalain és egyéb megjelenések kapcsán jogosult közzétenni nevemet és képmásomat, mint a hivatkozott szolgáltatást végző szakember.

 

 1. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatás megismerése:

 

A személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi jogok illetnek meg:

 

–           Átlátható tájékoztatás:

Jelen tájékoztató is azt a célt szolgálja, hogy világos, tömör, átlátható, érthető információkat nyújtson az adatkezelőnél alkalmazott adatkezelési tevékenységről.

 

–           Hozzáférési jog:

Jogosult vagyok arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjak arra vonatkozóan, hogy személyes adataim kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult vagyok arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjak:

 

 • az adatkezelés célja,
 • a személyes adatok kategóriái,
 • azon címzettek, akikkel a személyes adataimat közölték,
 • a személyes adataim tárolásának tervezett időtartama.

 

–           Helyesbítéshez való jog:

Jogosult vagyok arra, hogy kérésemre az adatkezelő helyesbítse a rám vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

–           Törléshez való jog:

Jogosult vagyok arra, hogy kérésemre az adatkezelő törölje a rám vonatkozó személyes adatokat. Az adatkezelő – ezen kérelem alapján – köteles törölni a személyes adataimat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 

 • a személyes adataimra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték,
 • visszavonom a korábban adott hozzájárulást és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • tiltakozom az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adataimat jogellenesen kezelték,
 • uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges törölni az adataimat.

 

–           Adatkezelés korlátozásához való jog:

Jogosult vagyok kérni, hogy az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, elsősorban akkor, ha:

 

 • vitatom az adatok pontosságát,
 • jogellenesnek tartom az adatkezelést, de valamilyen okból mégsem kérem az adatok törlését.

 

–           Adathordozhatósághoz való jog:

Jogosult vagyok arra, hogy a rám vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapjam, továbbá jogosult vagyok arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsam.

 

–           Tiltakozáshoz való jog:

Jogosult vagyok arra, hogy a saját helyzetemmel kapcsolatos okokból, bármikor tiltakozzam személyes adataim kezelése ellen, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendeletének 21. cikkében írt módon.

 

–           Az érintettet megillető jog automatizált döntéshozatal esetén:

Jogosult vagyok arra, hogy ne terjedjen ki rám az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rám nézve joghatással járna, vagy jelentős mértékben érintene. Automatizált döntéshozatal minden olyan eljárás vagy módszertan, melynek során technikai automatizmus értékeli ki az érintett személyes jellemzőit és amely rá nézve joghatással jár vagy őt jelentős mértékben érinti. Az adatkezelő nem alkalmaz olyan profilozásra is alkalmas informatikai automatizmusokat, melyek az érintett jogaira nézve jelentős kihatással bírnak.

 

Fenti jogok gyakorlása érdekében, az alábbi címeken jelentkezhet:

Tamás Melinda egyéni vállalkozó 1139 Budapest, Petneházy u. 33. 6. em. 27. a.

E-mail: tamas.melinda88@gmail.com

 

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolunk. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszolunk.

 

Vállaljuk, hogy minden olyan címzettet tájékoztatunk a fenti jogokkal kapcsolatban részünkre küldött kérelmekről, akivel a személyes adatokat közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul. Vállaljuk továbbá, hogy a fenti kérelmek elintézéséről az azokkal kapcsolatos döntésről legkésőbb 30 napon belül értesítjük a kérelmezőt.

 

 1. Nyilatkozat az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak megismeréséről:

 

Ezúton nyilatkozom, hogy az adatkezelő 2021. …………………………… napján kelt Adatkezelési Tájékoztatóját megismertem, az abban foglaltakat megértettem.

 

 

………………, 2021. ………………………………….

 

 

 

Aláírás:           …………………………………………….

 

Név:                …………………………………………….

 

Küldj üzenetet!